Integritetspolicy och GDPR

Integritetspolicy för webbutiken terribletwins.se

Vi är noga med att alltid hantera dina uppgifter med integritet. Vi eftersträvar hög nivå av databasskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personliga uppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

För oss är det viktigt att du tar del av vår integritetspolicy och känner dig trygg när du handlar hos oss och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det betyder att t ex bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) är personuppgifter i de fall att de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiskt eller manuellt. Vanliga behandlingar inkluderar insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Terrible Twins AB, org. nr 556711-9283, med adress Stationsvägen 4, 793 41 Insjön, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

ÄndamålBehandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna hantera beställning och köp
 • Leverans (inkl avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av betalning (inkl i vissa fall analys av möjlig betalningslösning vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Kreditupplysningsföretag från kredituplysningsföretag.
 • Köpinformation (t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
Laglig grund Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

ÄndamålBehandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
 • Nödvändig hantering av uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t ex bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel eller klagomål.
Laglig grund Rättslig förpliktelse Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte kan lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.

ÄndamålBehandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna hantera kundservice-
ärenden.
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala media och chatt).
 • Identifiering.
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel eller klagomål.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning.
 • Hälsodata (t ex allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser om).
Laglig grund Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Lagringsperiod Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

ÄndamålBehandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för vårt kundkollektiv.
 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanalar).
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser).
 • Framtagande av underlag i syfte att planera ny- och eventuella avetableringar av butik eller lager.
 • Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.

Baserat på de uppgifter vi samlar in (t ex köphistorik, ålder och kön) gör vi en analys som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (kundsegment), men analysen görs aldrig på individnivå.

 • Ålder.
 • Kön.
 • Bostadsort.
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor har besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten, mm.
Laglig grund Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Lagringsperiod Från insamlandet och för en tid om 36 månaders därefter.

ÄndamålBehandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t ex incidentrapportering i butik).
 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp- eller tjänstevillkor.
 • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • Personnummer.
 • Videoinspelningar från kamerabevakning.
 • Köp- och användargenererande data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t ex språkinställningar, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.
Laglig grund Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) eller berättigat intresse Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
Lagringsperiod Från insamlandet och för en tid om 36 månaders därefter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (sk tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
 3. Uppgifter från sociala media i marknadsföringssyfte (t ex genom att publicerade bilder sprids som stylistråd eller i bedrägeribekämpningssyfte).

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är sk personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 1. Transporter (logistikföretag och speditörer).
 2. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänsteleverantörer).
 3. Marknadsföring (print och distribution, sociala media, mediebyråer eller reklambyråer).
 4. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t ex för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skylda att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstöeverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t ex om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den informationen som är relevant för ändamålet (t ex loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av sk lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (sk registerutdrag) Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t ex sociala media).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsningen Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Intresseavvägning I de fall vi använder de intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (sk profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t ex via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t ex produktrekommendationer).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. Du kan t ex välja att endast få erbjudande från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att kontakta oss per e-post [email protected]).

Rätt till dataportabilitet Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (sk dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är teknisk möjlig och kan ske automatiskt.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På terribletwins.se använder vi följande cookies:

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjepartswebbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t ex Google Analytics).
 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användning av cookies?

Ja, din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstahandscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen (www.datainspektionen.se) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du kontaktar oss via e-postadress [email protected].

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (t ex ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandling men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på terribletwins.se och via e-post (ifall du angivit e-post) i så god tid som möjligt innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Senaste uppdatering av integritetspolicyn: 2020-10-09